Chinh phục kiến thức Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp


TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Quy tắc cộng

Giả sử một công việc có thể thực hiện theo phương án A HOẶC phương án B.

Trong đó: Phương án A có m cách thực hiện. Phương án B có n cách thực hiện.

Vậy số cách để thực hiện công việc là m + n (cách)

VD1: Trong một cuộc thi, Ban tổ chức công bố danh sách các đề tài : 7 đề tài về thiên nhiên; 8 đề tài về lịch

sử; 10 đề tài về con người; 6 đề tài về văn hóa. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đề tài ?

(ĐS: có 7 + 8 + 10 + 6 = 31 cách chọn)

VD2: An cần mua 1 áo sơ mi cỡ 39 hoặc 40. Trong đó cỡ 39 có 5 màu khác nhau, cỡ 40 có 4 màu khác nhau.

Hỏi An muốn mua 1 áo sơ mi thì có bao nhiêu cách chọn ?

(ĐS: An có 9 cách chọn)

VD3: Tại 1 trường học, có 41 học sinh chỉ giỏi văn; 22 học sinh chỉ giỏi toán. Nhà trường muốn cử một học

sinh giỏi đi dự trại hè toàn quốc. Vậy nhà trường có bao nhiêu cách chọn ?

(ĐS: Có 41 + 22 = 63 cách chọn)

2. Quy tắc nhân

Giả sử môt công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có n cách thực hiện và công đoạn

B có m cách thực hiện. khi đó công việc có thể được thực hiện bởi (n . m) cách.

VD1: Bạn An qua nhà Bình, rủ Bình qua nhà Cường đi chơi. Biết từ nhà An đến nhà Bình có 3 con đường đi

khác nhau. Từ nhà Bình qua nhà Cường có 4 con đường đi khác nhau. Hỏi bạn An muốn tới nhà Cường có

bao nhiêu cách chọn đường đi.

(ĐS: Có 3.4 = 12 cách)

VD2: Để làm nhãn cho một chiếc ghế, người ta quy ước nhãn gồm 2 phần: Phần thứ nhất là 1 chữ cái có

trong 24 chữ cái, phần thứ 2 là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có bao nhiêu ghế được dán nhãn khác

nhau ?

(ĐS: Có 24.25 = 600 ghế được dán nhãn khác nhau)

I. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Phương pháp giải toán :

+ Xác định xem công việc được thực hiện theo phương án hay công đoạn (phân biệt phương án và công

đoạn).

+ Tìm số cách thực hiện A và B.

+ Áp dụng qui tắc cộng hay nhân.

Bài 1: An đến văn phòng phẩm mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có 3 mặt hàng: Bút, vở, thước. Bút có 5

loại, vở có 4 loại, thước có 3 loại. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn quà gồm 1 bút, 1 vở và 1 thước?

.....


Hướng dẫn tải tài liệu trên tài liệu ôn thi:
Nếu bạn có ý định mua tài liệu thì không cần xem hướng dẫn này

Bước 1: Bấm vào Tải Tài Liệu Free
Cửa sổ mới sẽ được mở ra.

Bước 2: Bấm vào ô "Tôi không phải người máy" (I'm not a robot)
Lựa chọn hình ảnh hoặc hành động theo yêu cầu (nếu có) để xác minh. Nếu không thấy yêu cầu thì sẽ mặc định sang bước 3.

Bước 3: Đợi 3s cho chữ Getlink sáng lên thì bấm chuột phải và mở link trong tab mới

Kết Quả: Đọc online trực tiếp hoặc in hoặc tải tài liệu về


Tài liệu được sưu tầm và chia sẻ bởi . Nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ tại hộp chat inbox. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
Tham gia nhóm tại: Quyết Tâm Đỗ ĐH